Love Hopes โค Believes โค Endures โค

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.โ€“ Lao Tzu ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’• “A single rose can be my garden… a single friend, my world.” ~ Leo Buscaglia โ€œA friend is someone who knows all about you and still loves you.โ€ โ€•ย Elbert Hubbard โ€œLive now, believe me, wait not till…

Sunshine’s Macro Monday: Simple Beauty

ย โ€œSimplicity is the ultimate sophistication.โ€ย  ~Leonardo da Vinci ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ Simplicity in character, in manners, in style; in all things the supreme excellence is simplicity.ย  ~Henry Wadsworth Longfellow LIFE IS BEAUTIFUL ๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท   My post for Sunshine’s Macro Monday #28:

Hoverfly: I am not a bee

I am also called a Flower Fly and I am a great pollinator. Although I do look like a bee, I am small, and I have only two wings, not four. I do not sting, but you don’t know that, so that helps protects me from those of you who may want to harass me….

Believe in Pink ๐ŸŒธ

I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles. Audrey Hepburn…

Lens-Artists Photo Challenge #81: Find Something Red

When I started looking through my photos for this Lens-Artist’s Challenge I was surprised how many photos I found with the color red.ย  It was almost as though I hadn’t see it before.ย  Isn’t it surprising how much we do not see, until we look for it? The top photo, as well as the first…