Love Hopes โค Believes โค Endures โค

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.โ€“ Lao Tzu ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’• “A single rose can be my garden… a single friend, my world.” ~ Leo Buscaglia โ€œA friend is someone who knows all about you and still loves you.โ€ โ€•ย Elbert Hubbard โ€œLive now, believe me, wait not till…

Sunshine’s Macro Monday: Simple Beauty

ย โ€œSimplicity is the ultimate sophistication.โ€ย  ~Leonardo da Vinci ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ Simplicity in character, in manners, in style; in all things the supreme excellence is simplicity.ย  ~Henry Wadsworth Longfellow LIFE IS BEAUTIFUL ๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท๐ŸŒท   My post for Sunshine’s Macro Monday #28:

Saturday Thoughts ๐ŸŒป

“Saturday morning was come, and all the summer world was bright and fresh, and brimming with life. There was a song in every heart; and if the heart was young, the music issued at the lips. There was cheer in every face and a spring in every step. The locust-trees were in bloom, and the…

Hoverfly: I am not a bee

I am also called a Flower Fly and I am a great pollinator. Although I do look like a bee, I am small, and I have only two wings, not four. I do not sting, but you don’t know that, so that helps protects me from those of you who may want to harass me….

Believe in Pink ๐ŸŒธ

I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles. Audrey Hepburn…